รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี 043513003 
101เมืองร้อยเอ็ดนายบัญชา พาหะนิชย์ 043511789 
102บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)นายประหยัด มาตย์วิเศษ 043512965 
104บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)นางอุดม สง่าศรี 043545791 
105บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)นายประพันธ์ ชินคำ 043512920 
106อนุบาลร้อยเอ็ดนายคมศักดิ์ อิโน 043511704 
107บ้านโนนรังนายสุรเดช พลอาสา 043527994 
108บ้านค้อนายรังสรรค์ สิงหราช 043545115 
109บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)นายทวีศักดิ์ เวียงสมุทร   
110สหสามัคคีวิทยานายฉัตรชัย จัตุโพธิ์ 043545123 
111บ้านป่ายางนายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์ 043545132 
112บ้านหนองผือโพนศรีสามัคคีนายญาณวีรุตม์ พิมพ์ศักดิ์ 043500148 
113บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีนายสนั่น โกสีลารัตน์ 043545141 
114บ้านซ้งวิทยาคมนายโกมล ขุนศรีจันทร์   
115บ้านเล้าวิทยาคารนายประยูร วรนาม 043512712 
116บ้านหนองแวงนายพงศ์เพชร วงศ์น้ำคำ 043545792 
117ธรรมจารีนิวาสนายวงศกร ประกอบนันท์ 043544544 
118บ้านหนองพานแยบัวห้าวนายชูศักดิ์ ไชยโคตร   
119บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)นายวัฒนชัย ไชยวงศ์ 043545144 
120บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)นายประวุฒิ พงศ์ทลุง 043500147 
121ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)นายอาคม เสาว์บุปผา 043545183 
122บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)นางเยาวมาลย์ อาวรณ์ 043545186 
123บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)นายสมาน ไชยปัญญา   
124บ้านแมตวิทยาคารนายสุกิจ เดชโภชน์ 043544042 
125โสภโณประชาสรรค์นายสุรัตน์ โทนหงสา 043500154 
126บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)นายไสว โยชพนัส 043544501 
127บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)นายสมัย ไชยพิศ 043544060 
128วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)นายพูลสวัสดิ์ โคตรพงค์ 043526294 
129บ้านกอกนายูง (คุรุราษฎร์บำรุง)นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ   
130บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)นายธงชัย พุทธมอญ 043541224 
131บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)นายถาวร ประเสริฐสังข์ 043514061 
132บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)นายฉลอง พลเรืองทอง 043513045 
133บ้านหนองผักแว่น  043512215 
134บ้านแดงโนนสว่างนายพิทักษ์ ดลเจือ 043516059 
135บ้านสามแยกโพธิ์ชัยนายประยุทธ กมลเมือง 043512836 
136บ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสง 043512976 
137บ้านโนนแท่นนางสาวเรวดี มนตรีพิลา 043500208 
138บ้านแวงวิทยานายมนูธรรม กะตะโท 043544063 
139บ้านหนองยูงนายนิยม บุญจันทร์ 043545057 
140บ้านขี้เหล็กว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ชัย จันทร์โตพฤ 043545809 
141บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)นางโสภิดา สารครศรี 043545213 
142บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)นายภูมิพัฒน์ บุญคำมี 043545795 
143ชุมชนบ้านสีแก้วนายวิเชียร มุราชัย 043544065 
144บ้านหนองตาไก้หนองตุนายประจัญ บุตรวิเชียร 043500155 
145บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)นายประเทือง สังฆะมณี 043005156 
146บ้านดงสวองหนองสูบนายอำนาจ สุขพิพัฒน์ 043545294 
147บ้านเปลือยสีแก้วนายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐัง 043545204 
148บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)นายเฉลียว นครไพร 043545796 
149บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)นางวิภาภรณ์ โทพล 043500206 
150บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)นายศักดิ์ชัย ทวีโชติ 014716153 
152บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)นายสมสิทธิ์ วิเชียรศรี 043525240 
153บ้านแคนสามัคคีนายธีรัช คำยิ่ง 043545831 
155บ้านหนองจิกโคกสูงนายณิรพ ศรีถาวรณ์ 043545797 
201จตุรพักตรพิมานนายวีระศักดิ์ คำขุรู 043561085 
202บ้านอ้นนายเวชสุวรรณ วรเชษฐ์ 043561087 
203หนองตอวิทยานายเฉลิม บุญลาด 043531328 
204ไตรมิตรวิทยานายชวลิต วงศ์เพชรชารัต   
205บ้านหนองผือนายบุญยืน ชุมไธสง 043531369 
206บ้านอุ่มจานนายทวียศ บุญเหลี่ยม 043500046 
207บ้านหนองแอกนายไพบูลย์ ข่าขันมะลี 043500169 
208บ้านหนองแวงหนองหัวคนนายทรงศักดิ์ พนมเขต 043500047 
209บ้านข่านายอดุล กลิ่นใกล้ 043547831 
210ชุมชนบ้านเมืองหงส์นายบุญเลิศ ไชยชิต 043561342 
211บ้านโคกกลางนายสุรศักดิ์ เกริกชัย 0435000413
212บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)นายจิระเดช ผือโย 043547848 
213ชุมชนบ้านโคกล่ามนายสุริยะ พุดสีเสน 043544127 
214บ้านหนองคูบอนนายสวง บุบผาโต 043500032 
215บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)นายสุทัศน์ เกษามา 043544730 
216บ้านเหล่ายูงนายสังวาลย์ กำมหาวงศ์ 043500033 
217บ้านน้ำใสเที่ยมแข้นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ 043544187 
218บ้านขุมดินสว่างประชานุกูลนางเพ็ญณี โทนหงสา 043500039 
219บ้านยางเครือ  043544060 
220รัฐทวิคาม  043544175 
221บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์นายกระจ่าง ประทาย 043544200 
222บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มนายสมบูรณ์ กระสินหอม 043500036 
223บ้านงูเหลือมนายสมพงษ์ วงค์อามาตย์ 043545749 
224บ้านกอกวิทยาคารนายบำรุง ลอระวี 043500163 
225พรหมยานุสรณ์นายเสถียร โงนมณี 043545812 
226ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยานายเอกฉันท์ รสหอม 043547833 
227บ้านร่องคำนายสวรรค์ มุมกลาง 043547405 
228บ้านโคกมอนนายประสาท ปาโส   
229บ้านหนองบัวเลิงนายบุญชู บุญอรัญ 043500166 
230บ้านดงกลางนายเสนอ สุโนภักดิ์ 018724657 
231รัฐประชาวิทยาคารนายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง 043500035 
232บ้านหัวนาคำนายตระการเกียรติ ปากเสนาะ 043500034 
233บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)นายชำนาญ สมัครวงค์ 043500168 
234สหคามวิทยาคารนายทองใส วิทยา 043500045 
235บ้านดอนแคนนายรัณดอน วินทะไชย 0435747856 
236บ้านหนองหินนายจำนงค์ สุดประโคน 043500044 
237ราชสารสุธีอนุสรณ์นายปรัชญ์สพล แสงคำไพ 043547689 
238บ้านหนองบั่ว  043500050 
239บ้านอีง่องนายคมกฤช พันธุ์พาณิชย์ 043547824 
240บ้านสวนมอญนายฤาชัย พิมพ์วิชัย 043500049 
241บ้านค้อกุดจอก  043547834 
242ลิ้นฟ้าวิทยาคารนายประทวน ชุมสิงห์ 043547825 
243บ้านโนนสำราญนายสุริยะ บุญสิลา 043547260 
244บ้านป่าดวนนายสุริยันต์ จะหวังผล 043500167 
245บ้านหนองแกหนองโลนายสุพจน์ ชารีวัน 043500042 
246รัตนประชานุสรณ์นายทองพูน ใจลาด 043500043 
247บ้านดู่น้อยนายพุฒวัฒน์ วรรณสินธ์ 043500038 
248ป่าแดงหนองฮูโนนไทยนายสำราญ เนตรรัตน์   
249บ้านดงยางนายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี 043547827 
250บ้านหนองชาดนายวิจิตร เรืองดงยาง 043500037 
301เมืองธวัชบุรีนายกฤตติยะ อุทุมภา 043569077 
302ชุมชนบ้านประตูชัยนายเสถียร สายลวดคำ 043569112 
303ชุมชนบ้านยางกู่นายอุทัย ศรีขาวรส 043500055 
304บ้านมะอึนายวัชระ ป้านภูมิ 043544230 
305บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์นายถาวร ชมภูบุตร 043515375 
306บ้านหนองบัวดอนไผ่นายพีรบูรณ์ สุดตา 043545324 
307บ้านธวัชบุรีนายสุนทร จตุเทน   
308บ้านหนองดู่นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ 043631086 
309บ้านขามนายอรุณ ทิพยโสต 043500175 
310บ้านสังข์นายฉลาด ประเสริฐสังข์ 043545799 
311บ้านงิ้ว(คุรุปถัมภ์)  043545450 
312บ้านไผ่นายสมชาย ผาเจริญ 043545462 
313บ้านสองพี่น้องวิทยาคารนายสุนทร วิเศษ 043544353 
314บ้านป่าสุ่มนายสมรัก กิจบำรุง 043545800 
315บ้านจันทร์สว่างนายสมประสงค์ เพริดพราว 043569071 
316บ้านอุ่มเม้านายนราวุฒิ สุทธิปัญโญ 043544272 
317ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยานายบุญเกิด ตรีกุล 043574273 
318ไพศาลวิทยาคมนายสุกิจ กลางสุข 043544161 
320บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยานายอุทัย พันธะไชย 0435445557 
321บ้านฝั่งแดงนายประยูร สุภารี   
322บ้านตรีคามนายบงการ กุสุริย์ 043545091 
323นาคำเจริญวิทย์นายเทอดศักดิ์ ตะราษี 043500177 
324บ้านหัวโนนนางนราลักษณ์ วงค์วันดี 043500264 
325บ้านดู่นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม 043623561 
326บ้านคางฮุงนายอุบล สีสมยา 04350054 
327บ้านไก่ป่านางกัลยานี ศรีวงษา 043544515 
328บ้านดอนชัยนายลือชัย ศรีหาคลัง 043544242 
329บ้านชาดมะเหลื่อมนายสินสมุทร พุดลา 043500176 
330เวฬุวันวิทยานายทวี คิมหันตา 043623152 
331บ้านหนองโสนนายอนันต์ เมืองศรี 043623556 
332บ้านหนองเต่านายบัญชา สุดบนิด 043545801 
333บ้านราชธานีนายสุวรรณ ไชยสมคุณ 043544814 
334บ้านอีหมุนนายทรงวุธ มงคลมะไฟ 043544354 
335บ้านตาอุดนายสุรพงษ์ สัตนาโค 043545817 
336บ้านหนองสาหร่ายนายวัชระ สิงห์เสนา 043545092 
337บ้านเมืองน้อยนายฉัตร์ เคหาบาล 043500241 
338บ้านมะยางนายวิโรจน์ วัฒนะเลิศโรจน์ 043574142 
339บ้านหนองเบิดนายวรพจน์ ปราบสิทธิ์ 043611082 
340บ้านเขวาทุ่งนายศุรักษ์ ขันธ์ดวง 043544387 
341บ้านหนองช้างนายสุพจน์ ไวพจน์ 043545396 
342บ้านหนองต่ายนายคมกริช มาตย์วิเศษ   
401บ้านศรีสมเด็จนายสิน มูลศรี 043508080 
402บ้านโคกข่าหนองโกนายเสน่ห์ วิเศษวงษา 043500258 
403ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)นายธงชัย พันธุมี 043508129 
404บ้านบากหนองแดงนายประสิทธิ์ เศษวงศ์ 043508081 
405บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)นายสุพรรณ พรรณเกตุ 043508338 
406ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรตินายธีระพันธุ์ จีระสมบัติ 043545802 
407หนองคูโคกขุมดินนายวีรพล ช่วยนา 043545803 
408บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)นายเถวียน กวีกิจบัณฑิต 043508323 
409บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)นายจักรี เผ่าภูธร 043500259 
410บ้านเหล่ากุดนายประยงค์ พันพลู 043500129 
411บ้านสวนจิกนายสมดี ภูมิเย็น 043544355 
412บ้านหนองแวงยาวนายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่ 043544596 
413บ้านกล้วยวิทยานายสมบูรณ์ เศษจันทร์ 043545805 
414บ้านป่าแหนหนองไร่นายรัตนะ สิทธิสวนจิก 043500131 
415โพธิ์สัยสว่างวิทย์นายสำเร็จ ไชยเสริม 043563191 
416บ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)นายสมาน ประดิษฐบุญ   
417บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)นายสุพรม บัวละคุณ 043563206 
418บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์นายอัมพร ภาระพันธ์ 043500218 
419อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)นายวีระชัย ประมงมุข 043544357 
420บ้านหนองใหญ่นายบวร แสนหว้า 043545806 
421ทรายทองวิทยานายปรัชญา จันทร์เจริญ   
422โนนสีดาวิทยานายจันดา ม่วงดี 043544356 
501เมืองจังหาร (จังหารวิทยาคม)นายถาวร ไชยฮะนิจ 043507123 
502บ้านแคนนายสถิต สัตนาโค 043545612 
503แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)นายทองฉัตร จันทะคัด 043611081 
504บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)นายบรรเทิง แก้วกิตติ 043507207 
505บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์นายกำจร มีคุณ 043545645 
506เขวาชีรัฐประชาสรรค์  043500173 
507บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)  043500170 
508บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  043500171 
509บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยานายประถมชัย เอี่ยมสะอาด   
510บ้านหนองเข็ง  043544798 
511บ้านแพง(จัตุคามสำราญวิทยา)นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์   
512บ้านป่านหนองอ้อนายชาญชัย ใจหาญ 043545808 
513ดินดำบัวรองวิทยานายธนกฤต เวธน์สกุล 043544783 
514บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)  043544783 
515บ้านเลิงคานางสาวจิราภรณ์ นามมะ 043500051 
516บ้านขมิ้นจานทุ่ง  043500172 
517ดงยางสะแบงนายเสนีย์ ถาวะโร 043544625 
518บ้านพยอมนายประสิทธ์ ไชยโคตร 043545830 
519ดอนแคนดอนหวายสามัคคีนายอุทัย น้อมระวี 043545662 
520บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)    
521หัวนางามวิทยาร้อยตรีดำรง อินทร์อุ่นโชติ 043544162 
522ไตรคามวิทยานายณพนรรจ์ พันธ์ดวง 043544446 
523บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)นายสลับ สุ่มมาตย์ 043544803 
524บ้านเหล่ากล้วยนายกวพัทธ์ เพ็งเหล่างิ้ว 043407258 
525บ้านม่วงท่าลาดนายศุภวัฒน์ ดีสงคราม 043545807 
526โนนเชียงบังหาดหนองแคนายณรงค์ศักดิ์ ปิ่นละออ 043518958 
527บ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)นายสหัสเนตโต ชามะรัตน์ 043500052 
528บ้านดงเครือวัลย์นายปรีชา ภูมิผักแว่น 043545606 
529คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษานายทวี ขจรมณี 043544424 
530บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่านายประจักร ปวงสุข   
601บ้านคุยขนวนไผ่ล้อมนายไพรวัลย์ สมภูงา   
602บ้านแมดนายถนัดวิทย์ ทองคำ 043514421 
603บ้านดอนแดงนายสุจิต ไกรแก้ว 043509191 
604บ้านบุ่งค้าแก่งข่า  043500004 
605บ้านวังปากบุ่ง  043509193 
606บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)นายทวีศักดิ์ จันทะคัต 043522541 
607บ้านดอนสำราญนายเสนอ แก้วนาคูณ 043500003 
608บ้านธาตุประทับนายเศรษฐานันท์ มุสิกวัน 043545686 
609บ้านโนนข่านางสุดสงวน ทวีแสง 043545089 
610บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)นายสมัย สุภาพ 043549762 
611บ้านหมูม้นนายนเรศร์ สังฆะพิลา 043514176 
612บ้านมีชัยนายบุญทวี อนันทวรรณ 043500260 
613บ้านเขืองนายอาทิตย์ ดวงวงษา 043509130 
614บ้านดอนพยอมน้อย  043500157 
615บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)นายสุนทร ดวงวงษา 043500002 
616วังยาวเจริญวิทย์นายสุรินทร์ นำนาผล 043500290 
617บ้านหนองแก่งนางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี 043500160 
618บ้านเกษมสุข  043500006 
619บ้านพลับพลานายวิจิตร ทวีนันท์   
620บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคารนายยงยุทธ แก้วขอนแก่น 043500159 
621บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)นายสุพล ฟองย้อย 043500158 
701บ้านจานนายทวี วิชัยวงษ์ 043544447 
702บ้านหวายน้อย  043500261 
703ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยานายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน 043515474 
704บ้านขว้างใหญ่  043545036 
705บ้านขว้างท่าสะแบง  043550715 
706บ้านหวายหลึมนายไชยธนา ธาระจันทร์   
707บ้านเทอดไทยนายธนบดี เมาะราษี 043574050 
708บ้านห้วยสนุกสะพานทองนายคำพอง อุดมโภชน์ 043500016 
709บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)นายวรจักร รักษาวงศ์ 043574051 
710บ้านหนาด  043500009 
711บ้านยางใต้นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์ 043500008 
712บ้านอีโก่ม  043500010 
713บ้านซองแมวนายเสงี่ยม เชื้อลิ้นฟ้า 043500015 
714บึงงามพัฒนานายสุริยากร เขตเจริญ 043500014 
715ประชาราษฏร์รังสรรค์นายสมคิด แก้วตา 043500012 
716บ้านนางามนายถวิล สกุนินนท์   
717บ้านดอนแก้วนายเชี่ยวชาญ พันโภคา 043500013 
718บ้านโนนราษีนายสมยศ พิบูลย์ 043500011